Xialing (Meng’er Zhang), Shang-Chi (Simu Liu) and Katy (Awkwafina)